Waardebegrippen

De onderhandse verkoopwaarde , vrij van huur en/of gebruik en ontruimd, representeert het bedrag dat de onroerende zaken bij onderhandse verkoop redelijkerwijs zullen opbrengen nadat verkoper de onroerende zaken, na de beste voorbereiding, vrij van huur en/of huurrechten en ontruimd op de gebruikelijke wijze in de markt heeft aangeboden.

De executiewaarde , vrij van huur en/of gebruik, representeert het bedrag dat de onroerende zaken naar verwachting redelijkerwijs zullen opbrengen bij een gedwongen verkoop in openbare veiling naar plaatselijk gebruik, waarbij de koper een levering vrij van huur en/of gebruik en in ontruimde staat kan afdwingen.

De herbouwwaarde , representeert het totale bedrag dat nodig is om gebouwde onroerende zaken, met inbegrip van de aard- en nagelvaste voorzieningen, zowel qua omvang als kwaliteit en constructie in gelijke vorm en architectuur te doen herbouwen, inclusief alle noodzakelijke en gebruikelijke bijkomende kosten, doch exclusief de grond en fundering tot de onderkant van de begane grond-/keldervloer.

De grondwaarde , representeert het bedrag dat redelijkerwijs aan de (onder)grond dient te worden toegekend als aandeel in het totale bedrag dat de onroerende zaken, inclusief de (onder)grond, redelijkerwijs zullen opbrengen bij onderhandse verkoop nadat de verkoper de onroerende zaken na de beste voorbereiding en op de voor de soort onroerende zaken gebruikelijke wijze in de markt heeft aangeboden.

De actuele waarde op basis van directe opbrengstwaarde , representeert het bedrag dat de onroerende zaken bij verkoop redelijkerwijs zullen opbrengen, nadat de verkoper het na de beste voorbereiding op de gebruikelijke wijze in de markt heeft aangeboden, vrij van huur en/of gebruik en ontruimd, danwel onder gestanddoening van de lopende huurovereen­komst(en) en onder aftrek van de verkoopkosten die redelijkerwijs door de verkoper gemaakt dienen te worden.

De actuele waarde op basis van vervangingswaarde , representeert het bedrag dat redelijker­wijs nodig is om onroerende zaken te vervangen door andere onroerende zaken, die voor de bedrijfsuitoefening een economisch gelijke betekening hebben, met dien verstande dat bij de waardering rekening is gehouden met eventuele technische en/of economische veroudering van de onroerende zaken.

De beleggingswaarde , representeert het bedrag dat redelijkerwijs mag worden geïnvesteerd ter verkrijging van reeds bestaande, danwel nog te realiseren onroerende zaken door een partij die beoogt de onroerende zaken verhuurd te houden, danwel te verhuren, waarbij de huuropbreng­sten, respectievelijk de te verwachten huuropbrengsten na aftrek van de te verwachten exploitatiekosten een economisch verantwoord rendement opleveren ten opzichte van het geïnvesteerde, danwel te investeren vermogen.

De waarde in het economisch verkeer , in het kader van de onroerend goed belasting, is die, welke aan de onroerende zaken dient te worden toegekend, indien het volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de onroerende zaken, in de staat waarin ze zich bevinden, onmiddellijk en in volle omvang in feitelijk gebruik zou kunnen en willen nemen.

De waarde in het economisch verkeer , in het kader van de successie, is gelijk aan het bedrag dat bij aanbieding ten verkoop, op de voor de onroerende zaken meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding, op de dag van het overlijden door de meest biedende gegadigde voor de onroerende zaken zou zijn betaald.

De executiewaarde, onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomst(en) , representeert het bedrag dat de onroerende zaken naar verwachting redelijkerwijs zullen opbrengen bij een gedwongen verkoop in openbare veiling naar plaatselijk gebruik, waarbij de koper de onroerende zaken aanvaardt onder gestanddoening van de lopende huurovereen­komst(en) met alle daaraan verbonden rechten en plichten.

De huurwaarde representeert het bedrag dat de huurder verschuldigd is aan verhuurder als redelijke tegenprestatie voor het uitsluitend gebruik van de onroerende zaken, uitgaande van de voor het soort onroerende zaken gebruikelijke voorwaarden en condities en uitgaande van de huurprijzen die voor soortgelijke onroerende zaken gebruikelijk worden betaald.

De liquidatiewaarde , vrij van huur en/of gebruik en ontruimd, representeert het bedrag dat onroerende zaken bij geforceerde onderhandse verkoop redelijkerwijs zullen (kunnen) opbrengen, waarbij met name rekening wordt gehouden met een kortere dan gebruikelijke termijn waarbinnen de verkoop dient te worden geëffectueerd en waarbij de koper de onroerende zaken vrij van huur en/of gebruik en ontruimd aanvaardt.

De liquidatiewaarde , onder gestanddoening der lopende huurovereenkomst(en), representeert het bedrag dat onroerende zaken bij geforceerde onderhandse verkoop redelijkerwijs zullen (kunnen) opbrengen, waarbij met name rekening wordt gehouden met een kortere dan gebruikelijke termijn waarbinnen de verkoop dient te worden geëffectueerd en waarbij de koper de onroerende zaken aanvaardt onder gestanddoening van de lopende huurovereen­komst(en) met alle daaraan verbonden rechten en plichten.

De onderhandse verkoopwaarde, onder gestanddoening der lopende huurovereen­komst(en) , representeert het bedrag dat de onroerende zaken bij onderhandse verkoop redelijkerwijs zullen (kunnen) opbrengen, nadat verkoper de onroerende zaken na de beste voorbereiding, op gebruikelijke wijze in de markt heeft aangeboden en waarbij de koper de onroerende zaken aanvaardt onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomst(en) met alle daaraan verbonden rechten en plichten.

De verkoopwaarde going-concern , representeert het bedrag dat de onroerende zaken redelijkerwijs zullen opbrengen bij verkoop aan een partij, die beoogt om het in de onroerende zaken gevestigde bedrijf op gelijke of soortgelijke wijze voort te zetten, nadat het object met inbegrip van het in de onroerende zaken uitgeoefende bedrijf op de voor de verkoop van dergelijke bedrijven gebruikelijke wijze te koop is aangeboden.

De vervangingswaarde , representeert het bedrag dat op het tijdstip van de waardering dient te worden uitgegeven indien tot vervanging van onroerende zaken zou worden overgegaan door aanschaf of vervaardiging van onroerende zaken die in economisch opzicht gelijkwaardig zijn aan de getaxeerde onroerende zaken.

De gecorrigeerde vervangingswaarde wordt, gelet op het bepaalde in artikel 220c, tweede lid, van de Gemeentewet, gesteld op de vervangingswaarde van die zaak, bij de bepaling waarvan rekening wordt gehouden met de technische en de functionele veroudering die is opgetreden sedert de stichting van de zaak, waarbij de invloed van latere wijzigingen mede in aanmerking wordt genomen. De Wet WOZ bevat in artikel 17, 3e lid, een overeenkomstig waarderingsvoorschrift.

De wettelijke huurwaarde representeert het bedrag dat de huurder verschuldigd is voor het enkele gebruik van de woonruimten (de zogenaamde kale huur, art. 1 sub A H.p.w.). Vaststelling geschied op basis van het punten- of woningwaarderingsstelsel.